»Europäischer Dreschplatz« – dt. Postkarte (1914)

»Europäischer Dreschplatz«
»Nun aber wollen wir sie dreschen!«
»Japan – Ägypten – Serbien – Montenegro – Belgien«
»Frankreich – Russland – England«

Kontext: I. Weltkrieg