»Männer der neuen Regierung« – Postkarte (1918/19)

»Männer der Neuen Regierung«
»Dr. Schiffer – Dr. Kohn – Noske«
»Bisberts – Prof. Preuss – Scheidemann«

Kontext: Weimarer Republik